070-405 73 54 ia@iamastvik.se

Vem jag är och hur jag arbetar

Jag har arbetat inom vård och behandling i snart 35 år. De senaste 23 åren har psykoterapi varit min huvudsakliga uppgift kombinerat med handledningsuppdrag och kursledare.

 

Utbildning

Jag har arbetat med psykoterapi sedan mitten av 90-talet. Dessförinnan verkade jag i psykiatrisk vård och socialtjänst med familjeterapi och akutpsykiatrisk öppen- och sluten vård. Jag har arbetat som lärare på gestaltterapeututbildningen för Gestaltakademin fram till maj 2018.

Jag utvecklar kurser, workshops tillsammans med uppdragsgivare.

Min grundläggande högskoleutbildning är socialpedagog, gestaltterapeutdiplomeringen tog jag på Gestaltakademin i Skandinavien (GA) och jag har fått min psykoterapeutexamen vid SAPU (Stockholms Akademi för Psykoterapiutbildning). Jag har vidareutbildat mig i klinisk hypnos för personer med trauma och diagnosen PTSD hos Anna Gerge, Svenska Hypnosförbundet. Jag har gått DSP (Developmental Somatic Psychoför Ruella Frank i New York).

Handledarutbildning med Relational Change i England (relationalchange.org) ”Supervision: A relational change process”

Jag var med och startade Centret för Relationell Gestaltpsykoterapi utifrån en nyfikenhet och intresse för gestaltteorin och dess grund i uppvecklandet av mänskliga relationer. Jag ser hur vårat arbete tillsammans växer och bildar nya former och formuleringar.

Mitt intresse för filosofi och människans varande gentemot varandra ledde mig till Södertörns Högskola och Den praktiska kunskapens filosofi. Där har jag nu avlagt min masterexamen i ämnet. Uppsatsens fokus är på lidande som jag anser får stå tillbaka gentemot alla diagnoser som ställs och därmed tillintetgör ett av våra existentiella grundvillkor.
Du hittar uppsatsen här >

 

Medlemskap och samarbeten

Medlemskap: Eagt (Europeen Association for Gestalttherapy) NYIGT (New York Institute for Gestalt Therapy) Samarbete med: Relational Change i UK, Norlin&Partner, Stockholm.

 

Gestaltterapi

Gestaltterapi är en psykoterapiform som är radikalt relationell och har sina rötter i gestaltpsykologin, humanismen, fältteorin, fenomenologin och existentialismen. I denna teorin utgår man ifrån själv, andra och begreppet situation. Själv som rörlig och inte statisk, vilket betyder att vi formar och formas av våra relationer och situationer. Situation utifrån att varje händelse/situation är ny och unik och ständigt i rörelse. I terapin utforskar terapeut och klient det som sker i relation för att via den vägen uppveckla vad det är som händer för att öka awareness kring det som är oformulerat och sker utan att vi förstår eller lägger märke till. Det kan vara uttryck både verbalt som icke-verbalt – i den mening att vi också kommunicerar via våra rörelser.

Vi upplever världen utifrån vårt eget inre som består av erfarenheter, upplevelser, händelser, vår världsbild, människosyn, kultur, genus,religion, sexualitet för att ta några exempel. Psykoterapin innebär att förstå relationen mellan det jag uppfattar av världen och den jag blir i relation till.

 

Relationer

En av människans viktigaste drivkrafter är att vara i en relation. Att skapa varaktiga relationer till andra ger oss sammanhang och mening och är nödvändigt för vår överlevnad. Den relationella teorin handlar om hur relationer och händelser formar och påverkar oss. Det gäller alla våra relationer, tidiga som nytillkomna. Drivkrafterna i det relationella perspektivet är att vi alltid vill kontakt, vi vill närhet och vi vill bli mötta och utvecklas.

 

Varje människa är unik

Varje människa är en unik individ som behöver mötas med respekt och ödmjukhet. Var och en har sin nyckel till sitt välmående och psykoterapeuten måste förhålla sig till det och vara ett stöd i att möta det i var och en. I den relationella gestaltterapin, används dialogen som ett kontaktande, relationen och interaktionen mellan psykoterapeut och klienten för att förstå sig själv.

Psykoterapeuten försöker tillsammans med klienten förstå vad som händer, när det händer och hur det händer. Målet i psykoterapin är alltid individuell men centralt är att förstå sig själv, sina handlingar och erfarenheter för att kunna ha en mer konstruktiv kontakt med sina känslor och upplevelser. Och framför allt att kunna reflektera över sina handlingar för att eventuellt förändra en del av dem som inte längre är konstruktiva. Jag har en humanistisk människosyn och har ett HBTQ-perspektiv.

 

Välkommen att kontakta mig!